Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Δια Ζώσης

Το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία» με τις τρεις κατευθύνσεις:
Α. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία
Β. Λογοτεχνία, Κοινωνία και Γλώσσα
Γ. Κοινωνικοπολιτισμικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση

Αποσκοπεί στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και ερευνητών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική διδασκαλία και ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο στις σύγχρονες τάσεις διδακτικής μεθοδολογίας και οργάνωσης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν τη διεπιστημονικότητα ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να λειτουργούν ως παραγωγικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας.

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:

  • να γνωρίσουν και κατανοήσουν τα σύγχρονα και δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης και τις δυνατότητες που προκύπτουν στην εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της ραγδαίας εξέλιξης σε όλους τους τομείς της ζωής,
  • να αναπτύξουν ικανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία στην τροποποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του μαθητή στην όλη μαθησιακή διαδικασία,
  • να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης των εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδιασμού και ελέγχου της αποτελεσματικότητας παρεμβατικών προγραμμάτων για επίλυση προβληματικών καταστάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης,
  • να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη διάφορων κοινωνικών θεμάτων στην εκπαίδευση, στη βάση της σύνδεσης της τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση,
  • να εμπλακούν σε κριτική μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο,
  • να γνωρίσουν αποτελεσματικές τεχνικές έρευνας για ανάπτυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας, και τέλος να
  • να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στον εκπαιδευτικό χώρο και στην κοινωνία γενικότερα.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες υγείας κοινότητας σε όλο το φάσμα των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ως τέτοιες νοούνται αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες δομές νοσηλείας στο σπίτι και δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αυτόνομα ιατρεία – νοσηλευτήρια σε μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες, όπως εργοστάσια ή και σε σχολεία. Ειδικότερα όσοι εξειδικευθούν στο τραύμα, σε σχέση με το βασικό τους πτυχίο, μπορεί να στελεχώσουν νοσοκομεία δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου σε χειρουργικά τμήματα, τμήματα πλαστικής χειρουργικής, μονάδες εγκαυμάτων, ΤΕΠ. Επίσης σε συνδυασμό με την κλινική τους εμπειρία μπορεί να εργαστούν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε φαρμακευτικές εταιρείες ως ειδικοί στο τραύμα και τις στομίες (wound specialist, tissue viability nurse, stoma therapist) και ως ειδικοί στα αντίστοιχα προϊόντα βιοτεχνολογίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE511 Σύγχρονες Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας και Αποτελεσματική Διδασκαλία 10 3
2 ESPLE512 Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα 10 3
3 ESPLE513 Μάθηση και Νόηση 10 3
4 ESPLE514 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 10 3

 

Eπιλεγόµενα Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE611 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης 10 3
2 ESPLE612 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αξιολόγηση Προγράμματος 10 3
3 ESPLE613 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διαχείριση Μάθησης 10 3
4 ESPLE614 Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10 3
5 ESPLE615 Μεταπτυχιακή Διατριβή 1 10 0
6 ESPLE616 Μεταπτυχιακή Διατριβή 2 10 0

 

Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE700 Ανεξάρτητη Μελέτη 10 3
2 ESPLE711 Νέες Τεχνολογίες και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού 10 3
3 ESPLE712 Σύγχρονες Εμφάσεις στις Φυσικές Επιστήμες 10 3
4 ESPLE713 Νόηση και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 10 3
5 ESPLE714 Σύγχρονες Εμφάσεις στα Μαθηματικά 10 3
6 ESPLE715 Νόηση και Μάθηση στα Μαθηματικά 10 3

 

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι:
-H πλήρης φοίτηση (3 εξάμηνα, 30ects ανά εξάμηνο)
-H μερική φοίτηση (λιγότερα από 30ects ανά εξάμηνο)

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE511 Σύγχρονες Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας και Αποτελεσματική Διδασκαλία 10 3
2 ESPLE512 Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα 10 3
3 ESPLE513 Μάθηση και Νόηση 10 3
4 ESPLE514 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 10 3

 

Eπιλεγόµενα Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE611 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης 10 3
2 ESPLE612 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αξιολόγηση Προγράμματος 10 3
3 ESPLE613 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διαχείριση Μάθησης 10 3
4 ESPLE614 Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10 3
5 ESPLE615 Μεταπτυχιακή Διατριβή 1 10 0
6 ESPLE616 Μεταπτυχιακή Διατριβή 2 10 0

 

Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE700 Ανεξάρτητη Μελέτη 10 3
2 ESPLE721 Γλώσσα και Λογοτεχνία 10 3
3 ESPLE722 Μαθηματικά και Παιδική Λογοτεχνία 10 3
4 ESPLE723 Ιδεολογία, Αναπαράσταση και Εικόνα στην Παιδική Λογοτεχνία 10 3
5 ESPLE724 Γλώσσα και Κοινωνία 10 3
6 ESPLE725 Δημιουργική Γραφή 10 3

 

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι:
-H πλήρης φοίτηση (3 εξάμηνα, 30ects ανά εξάμηνο)
-H μερική φοίτηση (λιγότερα από 30ects ανά εξάμηνο)

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE511 Σύγχρονες Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας και Αποτελεσματική Διδασκαλία 10 3
2 ESPLE512 Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα 10 3
3 ESPLE513 Μάθηση και Νόηση 10 3
4 ESPLE514 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 10 3

 

Eπιλεγόµενα Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE611 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης 10 3
2 ESPLE612 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αξιολόγηση Προγράμματος 10 3
3 ESPLE613 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διαχείριση Μάθησης 10 3
4 ESPLE614 Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10 3
5 ESPLE615 Μεταπτυχιακή Διατριβή 1 10 0
6 ESPLE616 Μεταπτυχιακή Διατριβή 2 10 0

 

Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESPLE700 Ανεξάρτητη Μελέτη 10 3
2 ESPLE731 Η Κοινωνική και Παιδαγωγική Διάσταση της Αγωγής Υγείας 10 3
3 ESPLE732 Η Κοινωνική και Παιδαγωγική Διάσταση της Φυσικής Αγωγής 10 3
4 ESPLE733 Σχολείο και Αειφόρος Ανάπτυξη 10 3
5 ESPLE734 Τέχνη, Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες 10 3
6 ESPLE735 Εφαρμογές του Δράματος στην Εκπαίδευση 10 3

 

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι:
-H πλήρης φοίτηση (3 εξάμηνα, 30ects ανά εξάμηνο)
-H μερική φοίτηση (λιγότερα από 30ects ανά εξάμηνο)

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.