Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη Δια Ζώσης

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη επαγγελματιών που να είναι ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και διάδοσης της αειφόρου ανάπτυξης.

Tο Πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και εξειδίκευση σε νέους επιστήμονες οι οποίοι θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να:

 • Εξοικειωθούν με τα βασικά θεωρητικά σχήματα των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και να ερμηνεύουν σύμφωνα με τις κυρίαρχες προσεγγίσεις προγενέστερα και σύγχρονα παγκόσμιας σημασίας φαινόμενα.
 • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη και αναλυτική ικανότητα ως προς τον ρόλο, την σημασία και την αλληλεπίδραση και διασύνδεση κρατικών δρώντων, μακροοικονομικών μεγεθών, χάραξης στρατηγικής και πρόληψης, αποφυγής, διαχείρισης διενέξεων.
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την λειτουργία της πολιτικής ηγεσίας και της εξωτερικής πολιτικής, των ομάδων λήψεως αποφάσεων, της ελίτ και των ΜΜΕ στον σχεδιασμό και την διαχείριση κρίσεων.
 • Προβάλλουν και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές οπτικές στην θεμελίωση του επιχειρήματος/ επιχειρημάτων/ βασικών ερευνητικών ερωτημάτων, υιοθετώντας και προσδιορίζοντας συγκεκριμένη και σαφώς προσδιορισμένη μεθοδολογία και μέθοδο.
 • Δημοσιεύουν επιστημονικά κείμενα ακαδημαϊκών προδιαγραφών, τα οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Αυξήσουν τις γνώσεις και ικανότητες για τις βασικές έννοιες, θεωρητικές σχολές, αναλυτικές προσεγγίσεις που αφορούν στο ευρύτατο πλέγμα των διεθνών σπουδών ως ακαδημαϊκής πειθαρχίας.
 • Εφαρμόζουν τη θεωρία σε σύγχρονα δεδομένα και εκδηλώσεις φαινομένων της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα και εισηγούνται τροποποιητικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες δομές παραγωγής εφαρμοσμένης πολιτικής.
 • Κατανοούν και να αξιολογούν την ουσία και το περιεχόμενο των συντελεστών ισχύος στο πλαίσιο της στρατηγικής, τις σχέσεις συγκεκριμένων κρατών με άλλους δρώντες και παράγοντες του διεθνούς συστήματος.
 • Εντοπίζουν σε τι συνίσταται η επιστημονική δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο, να μελετούν και να αξιολογούν κριτικά ερευνητικά αποτελέσματα, συμπεράσματα και μεθόδους.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν:

 • σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης,
 • σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης, και
 • σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 54
Επιλεγόμενα Μαθήματα 36
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESD501 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: Έννοιες και Ζητήματα 9 3
2 ESD502 Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) 9 3
3 ESD503 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Σχολείο 9 3
4 ESD504A Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ – 1ο Μέρος 3 1
5 ESD504B Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ – 2ο Μέρος 3 1
6 ESD504C Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ – 3ο Μέρος 3 1
7 ESD505 Διδακτικές Μέθοδοι – Τεχνικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην ΕΠΑΑ 9 3
8 ESD506 Η ΕΠΑΑ στη μη-τυπική Εκπαίδευση 9 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESD507 Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση 9 3
2 ESD508 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 9 3
3 ESD510 Περιβαλλοντική Ηθική 9 3
4 ESD511 Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην ΕΠΑΑ 9 3
5 ESD512 Το Αειφόρο Σχολείο: Αρχές και Διαδικασίες Οργάνωσής του 9 3
6 ESD513 Περιβαλλοντική Πολιτική 9 3
7 ESD514 Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ 9 3
8 ESD516 Κατάρτιση και Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 9 3
9 ESD551 Μεταπτυχιακή Διατριβή (1) 9 0
10 ESD552 Μεταπτυχιακή Διατριβή (2) 9 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.