Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Επικοινωνίας Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στις Επικοινωνιακές Σπουδές: ΜΜΕ και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: Mεταπτυχιακό στις Επικοινωνιακές Σπουδές: ΜΜΕ και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Επικοινωνίας Δια Ζώσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Μέσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ανήκει στον τομέα των σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας. Οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος θα έχουν μια υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θα μπορούσαν έτσι να απασχοληθούν σε οργανισμούς και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τα θεμέλια για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε διδακτορικό. Πτυχίο ή / και έρευνα στον τομέα της επικοινωνίας και παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μαθητές αναμένεται να:

 • Κατανοήστε με κριτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και τις αλλαγές στα παλιά και νέα μέσα, και τη δημοσιογραφία γενικά.
 • Αξιολογήστε κριτικά τον ρόλο της πληροφόρησης και ιδίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη κοινωνία, ειδικά στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και της ζωής αυτών που εμπλέκονται – καθηγητές και μαθητές – καθώς και σε περιόδους κρίσεων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, παλιά και νέα, και να μελετούν τους τρόπους με τους οποίους παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, φορέων και οργανισμών.
 • Έχετε την ικανότητα να σχεδιάζετε και να πραγματοποιείτε επιστημονική έρευνα στον τομέα.
 • Να γνωρίζει τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της εμπειρικής έρευνας και να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στο χειρισμό του υλικού και του λογισμικού που απαιτείται για την πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας.
 • Να είναι σε θέση να διατυπώνει και να προτείνει στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα ενισχύσουν το ρόλο της πληροφόρησης, των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων στη λειτουργία των κοινωνικών ιδρυμάτων, των οργανισμών, των υπηρεσιών και του κράτους.
 • Έχετε τη γνώση και την ικανότητα να επιλύσετε με αυτο-κίνητρο και με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πιθανές δυσλειτουργίες που δημιουργήθηκαν από τον ηγετικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αυτά περιλαμβάνουν, αφενός, το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ σε διάφορες ομάδες πληθυσμού, καθώς και τον σχεδιασμό και την οργάνωση της κάλυψης κρίσεων από τα μέσα ενημέρωσης και τις αντίστοιχες πληροφορίες του ενδιαφερόμενου κοινού.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην αντιμετώπιση δημοσιογράφων και γενικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πιθανές κρίσιμες περιόδους που μπορεί να βιώσουν οργανισμοί, ιδρύματα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην αντιμετώπιση δημοσιογράφων και γενικά των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων και τμημάτων, καθώς και όλων των άλλων φορέων παραγωγής και διανομής πληροφοριών
 • Να γνωρίζουμε τα κύρια τοπικά και διεθνή μέσα χρηματοδότησης και χρηματοδότησης της έρευνας για θέματα πληροφόρησης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, είτε ειδικεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τη Σχολή ή τη Δημοσιογραφία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις Κρίσεις θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν στους ακόλουθους διάφορους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα:

 • Γραφεία Τύπου Δημόσιων Υπηρεσιών, Υπουργείων, Πολιτικών, Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών Θεσμών (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Δήμοι και Κοινότητες), κοινωνικές οργανώσεις καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων.
 • Έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και αρχεία.
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, για τους αποφοίτους οποιασδήποτε εξειδίκευσης γίνεται πλεονέκτημα για προώθηση.

Εκείνοι που ειδικεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τη Σχολή μπορούν επίσης να εργαστούν ως

 • Εκπαιδευτικοί που ειδικεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση και τον γραμματισμό των οπτικοακουστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 • Εταιρείες που παράγουν εκπαιδευτικό λογισμικό.
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που προωθούν εκπαιδευτικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης.

Εκείνοι που ειδικεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τις Κρίσεις μπορούν επιπλέον να εργάζονται σε:

 • Εταιρείες έρευνας μέσων.
 • Εταιρείες που παρακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Εταιρείες που ειδικεύονται στην ευρετηρίαση.
 • Εταιρείες και γραφεία δημοσίων σχέσεων, ειδικά εκείνες που αναλαμβάνουν έργα διαχείρισης κρίσεων.Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, είτε ειδικεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τη Σχολή ή τη Δημοσιογραφία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις Κρίσεις θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν στους ακόλουθους διάφορους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα:
  • Γραφεία Τύπου Δημόσιων Υπηρεσιών, Υπουργείων, Πολιτικών, Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών Θεσμών (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Δήμοι και Κοινότητες), κοινωνικές οργανώσεις καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων.
  • Έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και αρχεία.
  • Μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, για τους αποφοίτους οποιασδήποτε εξειδίκευσης γίνεται πλεονέκτημα για προώθηση.

  Εκείνοι που ειδικεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τη Σχολή μπορούν επίσης να εργαστούν ως

  • Εκπαιδευτικοί που ειδικεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση και τον γραμματισμό των οπτικοακουστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  • Εταιρείες που παράγουν εκπαιδευτικό λογισμικό.
  • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που προωθούν εκπαιδευτικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης.

  Εκείνοι που ειδικεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τις Κρίσεις μπορούν επιπλέον να εργάζονται σε:

  • Εταιρείες έρευνας μέσων.
  • Εταιρείες που παρακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Εταιρείες που ειδικεύονται στην ευρετηρίαση.
  • Εταιρείες και γραφεία δημοσίων σχέσεων, ειδικά εκείνες που αναλαμβάνουν έργα διαχείρισης κρίσεων.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 23
Απαιτούμενα μαθήματα για MJS 37
Πτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα ενοτήτων:

Νο. Κώδικας Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC501 ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 7 3
2 ICC502 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8 3
3 ICC503 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 3

 

Απαιτούμενα μαθήματα για MJS Modules

Ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 37 ECTS, από την ακόλουθη λίστα ενοτήτων:

Νο. Κώδικας Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICE520 ΜΕΣΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΜΗ 7 3
2 ICE521 ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 8 3
3 ICE522 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 7 3
4 ICE523 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ 8 3
5 ICE524 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 3

 

Πτυχιακή Εργασία

Ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα ενοτήτων:

Νο. Κώδικας Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC590 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 0
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 23
Απαιτούμενα Μαθήματα για MJC 37
Πτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα ενοτήτων:

Νο. Κώδικας Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC501 ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 7 3
2 ICC502 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8 3
3 ICC503 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 3

 

Απαιτούμενα μαθήματα για MJC Modules

Ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 37 ECTS, από την ακόλουθη λίστα ενοτήτων:

Νο. Κώδικας Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICJ520 ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 7 3
2 ICJ521 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΔΩΝ 7 3
3 ICJ522 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 8 3
4 ICJ523 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 8 3
5 ICJ524 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 7 3

 

Πτυχιακή Εργασία

Ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα ενοτήτων:

Νο. Κώδικας Όνομα ECTS Ώρες / εβδομάδα
1 ICC590 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 0

Διάγραμμα Δομής Μαθήματος – Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφία και Σχολική Εκπαίδευση

Εξάμηνο 1
Κώδικας Όνομα ECTS
ICC501 ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 7
ICC502 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8
ICC503 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8
ICE520 ΜΕΣΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΜΗ 7
Σύνολο 30

 

Εξάμηνο 2
Κώδικας Όνομα ECTS
ICE521 ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 8
ICE522 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 7
ICE523 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ 8
ICE524 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7
Σύνολο 30

 

Εξάμηνο 3
Κώδικας Όνομα ECTS
ICC590 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
Σύνολο 30

 

 

Διάγραμμα Δομής Μαθήματος – Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφία και Κρίσεις

Εξάμηνο 1
Κώδικας Όνομα ECTS
ICC501 ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 7
ICC502 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8
ICC503 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8
ICJ520 ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 7
Σύνολο 30

 

Εξάμηνο 2
Κώδικας Όνομα ECTS
ICJ521 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΔΩΝ 7
ICJ522 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 8
ICJ523 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 8
ICJ524 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 7
Σύνολο 30

 

Εξάμηνο 3
Κώδικας Όνομα ECTS
ICC590 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
Σύνολο

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.