Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι δομημένο έτσι ώστε να ετοιμάζει τους σπουδαστές για επαγγελματική ανέλιξη με ευκαιρίες στους τομείς του σχεδιασμού, της έρευνας και της ανάπτυξης, αλλά και για περαιτέρω σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα είναι εύρυθμο, ευέλικτο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σπουδών, το οποίο βοηθά τον κάθε φοιτητή να συνδυάσει τα ταλέντα και ενδιαφέροντά του με μια στοχευμένη σταδιοδρομία, την οποία επιθυμεί να ακολουθήσει.

Προσφέρονται τέσσερις διαφορετικοί τομείς εξειδίκευσης, οι οποίοι έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να ανταποκρίνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς τους στόχους όσο και στην κάλυψη των απαιτήσεων αποφοίτησής τους. Οι τέσσερις τομείς εξειδίκευσης είναι:

 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Συστήματα Ισχύος
 • Συστήματα Ελέγχου
 • Μηχανική Υπολογιστών

 

Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν έναν από τους τέσσερις τομείς εξειδίκευσης. Κάθε τομέας απαιτεί τη συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας. Μετά την εγγραφή του ο κάθε φοιτητής συνδέεται με έναν Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Σύμβουλο,  έλος του Ακαδημαϊκού/Ερευνητικού Προσωπικού, ο οποίος, σε συνεργασία με το φοιτητή, προσδιορίζει τα μαθήματα και την ερευνητική δραστηριότητα που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος για αποφοίτηση.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος με εξειδίκευση στα Συστήματα Επικοινωνιών είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου άρτιων τεχνικών και ερευνητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα, με κίνητρο μία μακρόχρονη επαγγελματική σταδιοδρομία στις ψηφιακές επικοινωνίες, ασύρματες και προσωπικές επικοινωνίες και στην επεξεργασία ψηφιακών σημάτων.

Σκοποί
Για να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις αρχές της ψηφιακής επικοινωνίας, ασύρματων και προσωπικών επικοινωνιών και επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων.
 • Η προετοιμασία της διά βίου σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης στα συστήματα επικοινωνιών, όπως εφαρμόζονται στις ψηφιακές επικοινωνίες, ασύρματες και προσωπικές επικοινωνίες και επεξεργασία ψηφιακών σημάτων.
 • Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων για αναγνώριση, διαμόρφωση και πιθανή επίλυση προβλημάτων μηχανικής με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης των σχεδιασμών τους.
 • Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος στον τομέα των Συστημάτων Ισχύος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανάλυση και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και η εκμάθηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε υφιστάμενα συστήματα ισχύος.

Σκοποί
Για επίτευξη του στόχου του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις λογισμικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων ισχύος, δυναμικής και σταθερότητας των συστημάτων ισχύος, υπολογισμού βλαβών και χρήσης ασφαλειών και άλλων προστατευτικών εξοπλισμών.
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης ταχέων ηλεκτρομαγνητικών παροδικών φαινομένων με τη χρήση λογισμικών πακέτων βιομηχανικού επιπέδου.
 • Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
 • Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους φοιτητές να αναγνωρίζουν, να διαμορφώνουν και να επιλύουν προβλήματα μηχανικής, όπως επίσης και ανάπτυξη ικανοτήτων για έλεγχο και επικύρωση των σχεδιασμών τους.
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων για αναγνώριση, διαμόρφωση και πιθανή επίλυση προβλημάτων μηχανικής με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης των σχεδιασμών τους.
 • Η χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης και σχεδιασμού τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από την τοπική βιομηχανία παραγωγής διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος στον τομέα των Συστημάτων Ελέγχου είναι η εκτενής έκθεση των φοιτητών στις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στον τομέα των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, στη σταθερότητα των συστημάτων, στις εφαρμογές συστημάτων και στον αναδιαμορφωμένο έλεγχο.

Σκοποί
Για επίτευξη του στόχου του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις αρχές των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, στη σταθερότητά τους και στην αναγνώριση και αναδιαμόρφωσή τους.
 • Η προετοιμασία των φοιτητών για διά βίου σταδιοδρομία και επαγγελματική ανάπτυξη στα Συστήματα Ελέγχου, όπως αυτά εφαρμόζονται στις αρχές των αναλογικών και ψηφιακών σχεδιασμών, στη σταθερότητα των συστημάτων και στην αναγνώριση και αναδιαμόρφωση των συστημάτων.
 • Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
 • Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων να αναγνωρίζουν, να διαμορφώνουν και να επιλύουν προβλήματα μηχανικής, όπως επίσης και ανάπτυξη ικανοτήτων για έλεγχο και επικύρωση των σχεδιασμών τους.
 • Η παροχή γνώσης για ανάπτυξη λογισμικών για διευκόλυνση της εφαρμογής προσομοίωσης και στοιχείων υπολογισμού των συστημάτων.
 • Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος στον τομέα της Μηχανικής Υπολογιστών είναι η εκτενής έκθεση των σπουδαστών στις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών σχεδιασμών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών και δικτύωσης υπολογιστών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων του μέλλοντος.

Σκοποί
Για επίτευξη του στόχου του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον ψηφιακό σχεδιασμό με χρήση των πιο νέων μεθόδων.
 • Η παροχή της απαραίτητης γνώσης στην αρχιτεκτονική υπολογιστών συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστών, τεχνικές ILP, ιεραρχίες μνήμης και παράλληλης επεξεργασίας.
 • Η παροχή της απαραίτητης γνώσης στη δικτύωση υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιών δεδομένων, τοπικών και ευρέων δικτύων, προγραμματισμού δικτύων και δικτύων πολυμέσων.
 • Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων για αναγνώριση, διαμόρφωση και πιθανή επίλυση προβλημάτων μηχανικής με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης των σχεδιασμών τους.
 • Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

Νέες τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με νέα ισχυρά μέσα σχεδιασμού και ανάλυσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι μηχανολόγοι προσεγγίζουν τα διάφορα μηχανολογικά προβλήματα του κλάδου. Επομένως είναι σημαντικό όπως οι απόφοιτοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για κατανόηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που συμπληρώνουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες του κλάδου, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε διευθυντικό επίπεδο. Οι διάφοροι τομείς του κλάδου σχετίζονται με τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ελέγχου. Ορισμένοι απόφοιτοι επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διάφορα συναφή προγράμματα του κλάδου σε διδακτορικό επίπεδο.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 28
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE501 Προηγμένα Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών Ι 7 3
2 AEEE502 Προηγμένα Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών ΙΙ 7 3
3 AEEE503 Τυχαίες Μεταβλητές και Στοχαστικές Διαδικασίες 7 3
4 AEEE505 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 7 3
5 AEEE595 Επιστημονικά Σεμινάρια Ι 2 0
6 AEEE596 Επιστημονικά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 AEEE597 Προετοιμασία Έρευνας και Πρόταση 7 0
8 AEEE598 Μεταπτυχιακή Έρευνα 13 0
9 AEEE599 Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής 10 0

 

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE504 Ασύρματες Επικοινωνίες και Προσωπικές Επικοινωνίες 7 3
2 AEEE511 Κεραίες και Διάδοση Κυμάτων 7 3
3 AEEE512 Σύγχρονες Οπτικές Επικοινωνίες 7 3
4 AEEE513 Θεωρία Εντοπισμού και Εκτίμησης 7 3
5 AEEE514 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας 7 3
6 AEEE515 Θεωρία της Πληροφορίας 7 3
7 AEEE516 Μηχανική Μικροκυμάτων 7 3
8 AEEE524 Ηλεκτρονικά Ισχύος 7 3
9 AEEE531 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Συστήματα Ισχύος 7 3
10 AEEE532 Σφάλματα Συστημάτων Ισχύος 7 3
11 AEEE533 Προστασία Συστημάτων Ισχύος 7 3
12 AEEE534 Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 7 3
13 AEEE535 Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 7 3
14 AEEE544 Συστήματα Βέλτιστου Ελέγχου 7 3
15 AEEE551 Μη γραμμικός και Προσαρμοζόμενος Έλεγχος 7 3
16 AEEE552 Αυτοματισμός και Ρομποτική 7 3
17 AEEE553 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός 7 3
18 AEEE554 Υβριδικά Συστήματα 7 3
19 AEEE555 Θεωρία Εκτίμησης 7 3
20 AEEE556 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 7 3
21 AEEE565 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 7 3
22 AEEE571 Δικτύωση Πολυμέσων 7 3
23 AEEE571 Δικτύωση Πολυμέσων 7 3
24 AEEE572 Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 7 3
25 AEEE573 Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο 7 3
26 AEEE574 Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα 7 3
27 AEEE575 Ενσωματωμένα Συστήματα 7 3
28 AEEE576 Επαλήθευση και Έλεγχος Ψηφιακών Συστημάτων 7 3
29 AEEE577 Ασφάλεια Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7 3
30 AEEE578 Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων 7 3
31 AEEE590 Μεθοδολογίες Έρευνας 7 3
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 28
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE521 Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 7 3
2 AEEE522 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιωσιμότητα 7 3
3 AEEE523 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 7 3
4 AEEE525 Μετατροπή Ηλεκτρομαγνητικής Ενέργειας 7 3
5 AEEE595 Επιστημονικά Σεμινάρια Ι 2 0
6 AEEE596 Επιστημονικά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 AEEE597 Προετοιμασία Έρευνας και Πρόταση 7 0
8 AEEE598 Μεταπτυχιακή Έρευνα 13 0
9 AEEE599 Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής 10 0

 

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE504 Ασύρματες Επικοινωνίες και Προσωπικές Επικοινωνίες 7 3
2 AEEE511 Κεραίες και Διάδοση Κυμάτων 7 3
3 AEEE512 Σύγχρονες Οπτικές Επικοινωνίες 7 3
4 AEEE513 Θεωρία Εντοπισμού και Εκτίμησης 7 3
5 AEEE514 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας 7 3
6 AEEE515 Θεωρία της Πληροφορίας 7 3
7 AEEE516 Μηχανική Μικροκυμάτων 7 3
8 AEEE524 Ηλεκτρονικά Ισχύος 7 3
9 AEEE531 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Συστήματα Ισχύος 7 3
10 AEEE532 Σφάλματα Συστημάτων Ισχύος 7 3
11 AEEE533 Προστασία Συστημάτων Ισχύος 7 3
12 AEEE534 Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 7 3
13 AEEE535 Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 7 3
14 AEEE544 Συστήματα Βέλτιστου Ελέγχου 7 3
15 AEEE551 Μη γραμμικός και Προσαρμοζόμενος Έλεγχος 7 3
16 AEEE552 Αυτοματισμός και Ρομποτική 7 3
17 AEEE553 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός 7 3
18 AEEE554 Υβριδικά Συστήματα 7 3
19 AEEE555 Θεωρία Εκτίμησης 7 3
20 AEEE556 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 7 3
21 AEEE565 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 7 3
22 AEEE571 Δικτύωση Πολυμέσων 7 3
23 AEEE572 Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 7 3
24 AEEE573 Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο 7 3
25 AEEE574 Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα 7 3
26 AEEE575 Ενσωματωμένα Συστήματα 7 3
27 AEEE576 Επαλήθευση και Έλεγχος Ψηφιακών Συστημάτων 7 3
28 AEEE577 Ασφάλεια Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7 3
29 AEEE578 Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων 7 3
30 AEEE581 Διαχείριση Έργου και Επιχειρησιακές Πρακτικές 7 3
31 AEEE590 Μεθοδολογίες Έρευνας 7 3
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 28
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE503 Τυχαίες Μεταβλητές και Στοχαστικές Διαδικασίες 7 3
2 AEEE541 Σύγχρονα Συστήματα Ελέγχου 7 3
3 AEEE542 Ανάλυση Γραμμικών Συστημάτων 7 3
4 AEEE543 Συστήματα Ψηφιακού Ελέγχου 7 3
5 AEEE595 Επιστημονικά Σεμινάρια Ι 2 0
6 AEEE596 Επιστημονικά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 AEEE597 Προετοιμασία Έρευνας και Πρόταση 7 0
8 AEEE598 Μεταπτυχιακή Έρευνα 13 0
9 AEEE599 Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής 10 0

 

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE504 Ασύρματες Επικοινωνίες και Προσωπικές Επικοινωνίες 7 3
2 AEEE511 Κεραίες και Διάδοση Κυμάτων 7 3
3 AEEE512 Σύγχρονες Οπτικές Επικοινωνίες 7 3
4 AEEE513 Θεωρία Εντοπισμού και Εκτίμησης 7 3
5 AEEE514 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας 7 3
6 AEEE515 Θεωρία της Πληροφορίας 7 3
7 AEEE516 Μηχανική Μικροκυμάτων 7 3
8 AEEE524 Ηλεκτρονικά Ισχύος 7 3
9 AEEE531 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Συστήματα Ισχύος 7 3
10 AEEE532 Σφάλματα Συστημάτων Ισχύος 7 3
11 AEEE533 Προστασία Συστημάτων Ισχύος 7 3
12 AEEE534 Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 7 3
13 AEEE535 Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 7 3
14 AEEE544 Συστήματα Βέλτιστου Ελέγχου 7 3
15 AEEE551 Μη γραμμικός και Προσαρμοζόμενος Έλεγχος 7 3
16 AEEE552 Αυτοματισμός και Ρομποτική 7 3
17 AEEE553 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός 7 3
18 AEEE554 Υβριδικά Συστήματα 7 3
19 AEEE555 Θεωρία Εκτίμησης 7 3
20 AEEE556 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 7 3
21 AEEE565 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 7 3
22 AEEE571 Δικτύωση Πολυμέσων 7 3
23 AEEE572 Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 7 3
24 AEEE574 Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα 7 3
25 AEEE575 Ενσωματωμένα Συστήματα 7 3
26 AEEE576 Επαλήθευση και Έλεγχος Ψηφιακών Συστημάτων 7 3
27 AEEE577 Ασφάλεια Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7 3
28 AEEE578 Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων 7 3
29 AEEE581 Διαχείριση Έργου και Επιχειρησιακές Πρακτικές 7 3
30 AEEE590 Μεθοδολογίες Έρευνας 7 3
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 28
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE561 Σχέδιο Ψηφιακών Συστημάτων 7 3
2 AEEE562 Οργάνωση Υπολογιστών και Αρχιτεκτονική 7 3
3 AEEE563 Δίκτυα Δεδομένων και Υπολογιστών 7 3
4 AEEE564 Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 7 3
5 AEEE595 Επιστημονικά Σεμινάρια Ι 2 0
6 AEEE596 Επιστημονικά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 AEEE597 Προετοιμασία Έρευνας και Πρόταση 7 0
8 AEEE598 Μεταπτυχιακή Έρευνα 13 0
9 AEEE599 Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής 10 0

 

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE504 Ασύρματες Επικοινωνίες και Προσωπικές Επικοινωνίες 7 3
2 AEEE511 Κεραίες και Διάδοση Κυμάτων 7 3
3 AEEE512 Σύγχρονες Οπτικές Επικοινωνίες 7 3
4 AEEE513 Θεωρία Εντοπισμού και Εκτίμησης 7 3
5 AEEE514 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας 7 3
6 AEEE515 Θεωρία της Πληροφορίας 7 3
7 AEEE516 Μηχανική Μικροκυμάτων 7 3
8 AEEE524 Ηλεκτρονικά Ισχύος 7 3
9 AEEE531 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Συστήματα Ισχύος 7 3
10 AEEE532 Σφάλματα Συστημάτων Ισχύος 7 3
11 AEEE533 Προστασία Συστημάτων Ισχύος 7 3
12 AEEE534 Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 7 3
13 AEEE535 Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 7 3
14 AEEE544 Συστήματα Βέλτιστου Ελέγχου 7 3
15 AEEE551 Μη γραμμικός και Προσαρμοζόμενος Έλεγχος 7 3
16 AEEE552 Αυτοματισμός και Ρομποτική 7 3
17 AEEE553 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός 7 3
18 AEEE554 Υβριδικά Συστήματα 7 3
19 AEEE555 Θεωρία Εκτίμησης 7 3
20 AEEE556 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 7 3
21 AEEE565 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 7 3
22 AEEE571 Δικτύωση Πολυμέσων 7 3
23 AEEE572 Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 7 3
24 AEEE573 Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο 7 3
25 AEEE574 Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα 7 3
26 AEEE575 Ενσωματωμένα Συστήματα 7 3
27 AEEE576 Επαλήθευση και Έλεγχος Ψηφιακών Συστημάτων 7 3
28 AEEE577 Ασφάλεια Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7 3
29 AEEE578 Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων 7 3
30 AEEE581 Διαχείριση Έργου και Επιχειρησιακές Πρακτικές 7 3
31 AEEE590 Μεθοδολογίες Έρευνας 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.