Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική Δια Ζώσης