Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία & Κοινωνική Διοίκηση Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία & την Κοινωνική Διοίκηση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία & την Κοινωνική Διοίκηση

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία & Κοινωνική Διοίκηση Δια Ζώσης

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

 • Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους
 • Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση

Είναι το πρώτο αναγνωρισμένο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο. Σκοπεύει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την εξειδικευμένη κατάρτιση αποφοίτων και επαγγελματιών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα.

Με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που προσφέρει στους αποφοίτους του, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα να συμπεριλάβουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους εξειδικευμένα στελέχη για ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξελίξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν στην εφαρμογή τους μέσω της προβλεπόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να προωθήσουν την επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική πτυχή σε θέματα κλινικών εφαρμογών στην Κοινωνική Εργασία, προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας, δικτύωσης και συνεργασιών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Εφαρμόζουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο της κλινικής κοινωνικής εργασίας με οικογένειες, παιδιά και εφήβους και της κοινοτικής ανάπτυξης και διοίκησης.
 • Χρησιμοποιούν και να χειριστούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές παρέμβασης με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 • Χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας.
 • Σκέφτονται κριτικά και να δύνανται να προχωρούν σε ανάλυση – αξιολόγηση των σύγχρονων αναγκών – προβλημάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και άλλων προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες.
 • Επεξεργάζονται σχέδια δράσης και να διαχειρίζονται την υλοποίησή τους στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών – προβλημάτων.
 • Χρησιμοποιούν πρακτικές παρέμβασης και τους τρόπους εφαρμογής τους στην κλινική κατεύθυνση ή στην κατεύθυνση της κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις και των δύο κατευθύνσεων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένη εμπειρία που προσφέρεται από την πρακτική άσκηση και την εμπλοκή τους στη διεξαγωγή έρευνας.
 • Αξιολογούν τα οφέλη της συμμετοχικής δράσης και την εργασία σε διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών.
 • Εντοπίζουν τη σημασία της εμπλοκής του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στη δημιουργία, αλλά και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Αξιολογούν τη σημασία δικτύων συνεργασίας με φορείς και προγράμματα από άλλες χώρες.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές με τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες του τόπου και του χώρου εργασίας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας αποσκοπεί να συμβάλει ενεργά στην κατεύθυνση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και να αναπτύξουν υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε μια σειρά από φορείς και οργανισμούς, όπως είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε προγράμματα και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε διάφορα Ιδρύματα και φορείς του κρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Συγχρόνως καθίστανται ικανοί να διεκδικήσουν διοικητική θέση με προοπτικές ανέλιξης. Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
Μαθήματα Επιλογής 20
Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία 15
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASCF505 Κλινικές Παρεμβάσεις με Οικογένειες 10 3
2 ASCI506 Προσεγγίσεις Παρέμβασης στην Κρίση 10 3
3 ASCY504 Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους 10 3
4 ASGT507 Κλινικές Παρεμβάσεις με Ομάδες 10 3
5 ASRM501 Εξειδικευμένες Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 10 3
6 MSWB503 Δυναμική της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς 10 3
7 MSWC523 Κλινική Κοινωνική Εργασία 10 3

 

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASMC522 Διαφορετικότητα, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κοινωνική ένταξη 10 3
2 ASPE516 Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων 10 3
3 MSWB530 Επαγγελματική Εποπτεία 10 3
4 MSWB531 Βία στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία 10 3

 

Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MSWC526 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία 15 3
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 80
Μαθήματα Επιλογής 10
Ελεύθερης Επιλογής 0
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 80 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MSCP501 Ψυχοκοινωνικές και κοινοτικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσεων 10 3
2 MSCP503 Στρατηγική διοίκηση και επίβλεψη κοινωνικών υπηρεσιών 10 3
3 MSCP504 Εξειδικευμένες εφαρμογές κοινωνικής έρευνας 10 3
4 MSCP505 Διατριβή 1 (σεμινάρια) 10 3
5 MSCP506 Σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική 10 3
6 MSCP507 Διατριβή 2 20 3
7 MSWA502 Ανάπτυξη και Διοίκηση Προγραμμάτων, Υπηρεσιών και Δικτύων Κοινωνικής Πρόνοιας 10 3

 

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASMC522 Διαφορετικότητα, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κοινωνική ένταξη 10 3
2 ASPE516 Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων 10 3
3 MSWB530 Επαγγελματική Εποπτεία 10 3
4 MSWB531 Βία στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία 10 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.