Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στην Προδημοτική Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Προδημοτική Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στην Προδημοτική Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Σκοπός του Προγράμματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά και δημιουργικά το επάγγελμα της/του νηπιαγωγού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

  • θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών,
  • θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, αντιλήψεις, στάσεις και αξίες για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα της/του νηπιαγωγού,
  • θα εξοικειωθούν με την πρακτική στα νηπιαγωγεία,
  • θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά, αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα,
  • θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα και ικανότητα και βούληση για προαγωγή της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας,
  • θα εμπλακούν σε έρευνα που να προάγει την παιδαγωγική γνώση και το παιδαγωγικό επάγγελμα, και
  • θα αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως νηπιαγωγοί σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Επίσης, μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 208
Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης 12
Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου 10
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 208 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ECART100 Τέχνη Ι – Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο 5 3
2 ECART200 Τέχνη ΙΙ – Η Διδακτική της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο 5 3
3 ECCOM101 Εισαγωγή στην Πληροφορική 5 2
4 ECCUR300 Μεθοδολογία διδασκαλίας και οργάνωση περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο 6 3
5 ECDIS200 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση 5 3
6 ECDRA200 ∆ηµιουργικό ∆ράµα 5 2
7 ECDRA202 Κουκλοθέατρο 5 3
8 ECEDE300 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο 6 3
9 ECENG100 Aγγλικά Ι 5 2
10 ECENG103 Αγγλικά ΙΙ 5 2
11 ECENV400 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο 6 3
12 ECGRK201 Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 5 2
13 ECGRK300 Νεοελληνική Γλώσσα 6 3
14 ECHED100 Αγωγή και Υγεία του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας 5 3
15 ECHED301 Το Υγειαγωγό Σχολείο 6 3
16 ECINE400 ∆ιαπολιτισµική Αγωγή 6 3
17 ECLAD300 Η γλώσσα του παιδιού και οι διαταραχές της 6 3
18 ECLAN300 Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 6 3
19 ECLIT100 Νεοελληνική Λογοτεχνία 5 2
20 ECLPD300 Μάθηση, Παιγνίδι και Ανάπτυξη 6 3
21 ECMAT300 Βασικές Έννοιες Μαθηµατικών και η ∆ιδακτική τους στο Νηπιαγωγείο 6 3
22 ECMED401 Μουσειακή Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 6 3
23 ECMUS100 Μουσική και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο 5 3
24 ECPED100 Φυσική Αγωγή Ι – Εισαγωγή στη Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 5 3
25 ECPED200 Φυσική Αγωγή ΙΙ – Η Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο 5 3
26 ECPPP100 Προσχολική Παιδαγωγική 5 3
27 ECPSY101 Εξελικτική Ψυχολογία – Πρώτα Έξι Χρόνια 5 3
28 ECPSY401 Ψυχολογία της Μάθησης 6 3
29 ECSCI401 Η ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο 6 3
30 ECSED200 Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 5 2
31 ECSED401 Πρώιµη Παρέµβαση σε Αναπτυξιακά Προβλήµατα στην Προσχολική Εκπαίδευση 6 3
32 ECSEP101 Σχολική Εµπειρία I στο Νηπιαγωγείο 5 2
33 ECSEP201 Σχολική Εµπειρία II στο Νηπιαγωγείο 5 3
34 ECSEP301 Σχολική Εµπειρία III στο Νηπιαγωγείο 6 3
35 ECSEP401 Σχολική Εµπειρία IV στο Νηπιαγωγείο 12 6
36 ECTEC201 Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
37 ECTLC301 Η Παιδική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο 6 3


Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ECART400 Παιδική Τέχνη και Εικονογράφηση 6 3
2 ECCUR402 Θεωρία και Πράξη της Ανάπτυξης Προγραµµάτων στο Νηπιαγωγείο 6 3
3 ECDIS001 Πτυχιακή Εργασία Ι 6 3
4 ECDIS002 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 6 3
5 ECDRA400 Αφήγηση και Θεατρικές Τεχνικές 6 3
6 ECEDD400 Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση στο Νηπιαγωγείο 6 3
7 ECGFA125 Πρώτες Βοήθειες για Νηπιαγωγούς 6 3
8 ECGTE100 Η διδασκαλία των Αγγλικών στην Προδηµοτική Εκπαίδευση 6 3
9 ECMAT400 Ειδικά Θέµατα Μαθηµατικής Παιδείας στο Νηπιαγωγείο 6 3
10 ECMOV400 Κίνηση στο Νηπιαγωγείο 6 3
11 ECPCO400 Συµβουλευτική Γονέων Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης 6 3
12 ECREG400 Θρησκευτική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 6 3
13 ECSOC401 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 6 3
14 ECTEC401 Χρήση Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση 6 3


Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ECCAN400 Ανάλυση Συνοµιλιακής ∆ιεπίδρασης 5 2
2 ECENV300 Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης 5 2
3 ECGED115 Φύλο και Υγεία 5 2
4 ECGED117 Το Θέατρο για ανήλικους Θεατές (έργα και παραστάσεις) 5 2
5 ECGED123 Η Τέχνη ως Μέσο Θεραπείας σε Ευάλωτες Οµάδες 5 2
6 ECGED128 Εικαστική Έκφραση ως Μέσο Επικοινωνίας 5 2
7 ECGED400 ∆ια Βίου Φυσική ∆ραστηριότητα 5 2
8 ECHED402 Θέµατα Υγείας 5 2

 

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. 

 

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι: 

-H πλήρης φοίτηση (60ects ανά ακαδημαϊκό έτος, 30ects ανά εξάμηνο) 

-H μερική φοίτηση (38ects ανά ακαδημαϊκό έτος,  19ects ανά εξάμηνο)

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.